Konsultanci ALDEA zakończyli projekt weryfikacji i aktualizacji procesów biznesowych dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obszarach rachunkowości finansowej, kadrowo – płacowym oraz logistyki, w kontekście ich planowanej informatyzacji z wykorzystaniem systemów ERP i EAM. Projekt doradczy obejmował również przeprowadzenie procesu wyboru systemu EAM, czyli wspomagającego zarządzanie majątkiem Ministerstwa, poprzez opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), obejmującego m.in. opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich lokalizacji MSZ na świecie, w tym platformy sprzętowo – programowej, istotne postanowienia umowy, szacowany harmonogram przedsięwzięcia oraz budżet. Istotnym elementem postępowania było uwzględnienie w OPZ funkcjonującego w MSZ systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz zgłoszeniami, systemu do obiegu dokumentów oraz planowanego wdrożenia systemu ERP.